لزوم توجه به بحران درمان در بیمارستان های دولتی کرج
رئیس بیمارستان شهید رجایی کرج با بیان اینکه استان البرز از لحاظ سرانه‌های درمانی محرومترین استان کشور می‌باشد، گفت: علی رغم جمعیت روزافزون این استان، به دلیل مهاجر پذیری بالا، زیر ساخت‌های لازم برای رفع نیازهای درمانی این استان هنوز شکل نگرفته‌است.