اگر حجاب برود عفت می‌رود
امام جمعه کرج وضعیت حجاب را افتضاح خواند و تصریح کرد: یکی از دلایل کم شدن برکات زندگی و قطع شدن نزولات آسمانی را همین موارد برشمرد.
همجنسگرایی و ازدواج سفید دستاورد غرب هستند
حسینی همدانی تصریح کرد: همین کشورها به اسم عدالت جنسیتی نسبت به زنان بدترین رفتارها و بیشترین ظلم ها را اعمال می کنند به نحوی که به گواه روزنامه گاردین کشور انگلیس بیشترین میزان آمار زن آزاری در جهان را دارد.
امام جمعه کرج:
غرب برای زنان چیزی جز حقارت نداشته است
امام جمعه کرج گفت: غرب برای زنان چیزی جز حقارت نداشته و امروز اوج خواسته عده‌ای این است که سرویس دانشگاه مختلط باشد. باید بحث انقلاب جنسیتی را تبیین کرد و مسیری که در غرب طی شده در این زمینه را بیان داشت .