وجود زندان قزل حصار از بزرگترین آفات برای منطقه است

پایگاه خبری البرزما- امام جمعه چهار باغ گفت، مشکلات زندان کم است در کنارش این شیطان بازار که از طرف شهرداری و اراضی زندان به تعدادی اجاره داده شده محل تخلف و مشکلات فراوانی را برای شهرستان و چهارباغ ایجاد کرده است.