مدیرمسئول خبرگزاری تابناک در استان البرز:
اگر به زمان جنگ برگردم بجای اسلحه دوربین در دست میگیرم
مدیرمسئول خبرگزاری تابناک در استان البرز گفت: اگر به زمان جنگ برگردم بجای اسلحه دوربین در دست میگیرم چرا که بیشترین تصاویر و مستندات به جای مانده مربوط به پشت جبهه بوده و از بطن جنگ کمتر گفته شده است.