نذر خون تا پایان صفر ادامه دارد
مدیرکل انتقال خون البرز از همشهریان خواست تا اهدای خون را یک وظیفه و تکلیف انسانی بدانند و نذر خون را در کنار سایر نذورات، در برنامه کاری خود قرار دهند.