نذر خون تا پایان صفر ادامه دارد
مدیرکل انتقال خون البرز از همشهریان خواست تا اهدای خون را یک وظیفه و تکلیف انسانی بدانند و نذر خون را در کنار سایر نذورات، در برنامه کاری خود قرار دهند.
بيمارستان امام خمينى(ره) مجدد به کما رفت!!
کرج مرکز استان البرز در بخش درمان از فقیرترین استانهای کشور است اما مدیریت ضعیف مسئولین استان یکی از بهترین و مجهزترین بیمارستانهای استان را از چرخه خدمات رسانی به مردم بازداشته است!!